شما اینجا هستید: خانه » راه‌اندازي دفاتر مديريت پروژه

راه‌اندازي دفاتر مديريت پروژه

دفتر مدیریت پروژه

PMO ساختاری مدیریتی است که فرآیندهای حاکمیتی مرتبط با پروژه‌ها را استاندارد میکند و تسهیم منابع، متدولوژی ها، ابزار و تکنیک ها را تسهیل میسازد. سازمان پروژه محور، نیازمند ساز وکارهای هماهنگی جهت تسهیل یکپارچگی و مدیریت دانش در گروه های پروژه و واحدهای کسب وکار است.

از علل ابتدایی حضور این دفتر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

-کاهش ریسک در قبال تحویل به موقع، مطابق با بودجه تعیین شده و کیفیت مورد نظر پروژه

-افزایش موفقیت پروژه و برنامه در تحویل ارزش کسب و کار مورد انتظار

-استفاده موثرتر از مهارت ها و منابع کمیاب در پروژه ها و برنامه

به طور کلی دفتر مدیریت پروژه برای حصول اطمینان از تحویل موفق پروژه‌ها، نقش اساسی ایفا می کند. دفتر مدیریت پروژه همچنین نقش هماهنگ سازی و کنترل اجرای قوانین را برای اطمینان از پیروی پروژه ها و برنامه ها از استانداردهای مورد توافق و بهترین شیوه ها بر عهده دارد.

 

کارکرد اصلی PMO پشتیبانی از مدیران پروژه به شیوه های مختلفی است؛ مانند:

-مدیریت منابع مشترک بین همه پروژه هایی که توسط دفتر مدیریت پروژه اداره می شود.

-شناسایی و تهیه متدولوژی، بهترین شیوه ها و استانداردهای مدیریت پروژه

-مربیگری، ارشاد، آموزش و نظارت

-نظارت بر انطباق استاندارد ها، خط مشی، رویه ها، الگوها از طریق ابزار های ممیزی پروژه -تکوین و مدیریت خط مشی ها، رویه ها، الگو ها و سایر اسناد مشترک پروژه

-هماهنگی ارتباطات بین پروژه

 

شرح خدمات PMO عبارتست از:

 -يكپارچه‌سازي نظام مديريت پروژه

-پايش، ارزيابي و گزارش‌دهي در ارتباط با پروژه‌ها

-مديريت ابزار ها و اطلاعات پروژه‌ها

-برنامه‌ريزي كاربردي

-تحقيق و توسعه جهت ارتقاء سطح مديريت پروژه

-انجام خدمات پشتيباني در راستاي تحقق اهداف پروژه

-تعيين معيارها و نظارت بر اجراي آنها

-فعاليتهاي اجرايي مرتبط با پروژه‌ها