شما اینجا هستید: خانه » استانداردسازي فرآيند‌هاي سازماني

استانداردسازي فرآيند‌هاي سازماني

استانداردسازی فرآیندها و دستورالعمل های عملیاتی و مدیریتی پروژه ها:

 -طراحي و تدوين نظام پروژه محوري و متدولوژي مديريت پروژه

-تهيه طرح سازماندهي دفاتر مديريت پروژه

-تهيه استاندارد و فرآيند، تعريف پروژه، انتخاب مدير پروژه، ارزيابي‌ها، پايش پروژه و  اختتام پروژه

-استاندارسازی فرآیند مدیریت پروژه به تفکیک حوزه های مربوطه؛ شامل:

مديريت هزينه:

-تهیه فرآیند برنامه‌ريزي منابع و برآورد هزينه

-استانداردسازی ساختار شكست كار (WBS)

-اطلاعات گذشته پروژه‌هاي مشابه مورد بررسي قرار گيرد

-استانداردسازی اطلاعات مربوط به استخر منابع

-تهیه فرآیند بودجه بندي و كنترل هزينه

-تهيه استاندارد و فرآيند مربوط به تدوين صورت وضعيت‌هاي پروژه

مديريت ارتباطات:

-تهيه فرآيند مديريت مكاتبات

-تهيه فرآيند مديريت جلسات

-تهيه فرآيند مديريت ارتباط با مشتري

-پيشنهاد ساختارهاي ارتباط مجازي اعضاي تيم پروژه (پرتال پروژه‌ها، شبكه‌ اجتماعي سازماني)

مديريت زمان:

-تهيه استاندارد و فرآيند مربوط به تدوين برنامه زمانبندي پروژه

-تهيه استاندارد و فرآيند مربوط به تدوين فهرست مدارك پروژه

-تهيه استاندارد و فرآيند مربوط به تدوين گزارشات پيشرفت پروژه(مالي و زماني)

-تهيه استاندارد و فرآيند مربوط به تدوين گزارش تأخيرات پروژه و …

مديريت كيفيت:

-استقرار استاندارد های مدیریت کیفیت پروژه

-تعيين خط مشي كيفيت براي سازمان و به روز كردن آن مطابق با نيازها و ساختار سازماني

– اتخاذ استانداردهاي بين المللي كيفي (مانند ايزو،مدل تعالي سازماني) مرتبط با فعاليت هاي سازمان و جهت دهي روال ها و فرآيندهاي سازمان و پروژه ها بر اساس استانداردهاي بين المللي

– تشكيل كميته هاي تخصصي و شوراهاي فني متشكل از متخصصان سازمان براي كنترل و پايش كيفيت فعاليتهاي پروژه و سازمان،و كنترل و تأئيد خروجي هاي سازمان

– تعريف روال هايي براي نحوه پايش و كنترل كيفيت پروژه

مديريت منابع انساني پروژه:

-استقرار استانداردهای مدیریت منابع انسانی

-ثبت و مستند سازي اطلاعات مربوط به منابع انساني داخل سازمان و منابعي كه پروژه هاي سازمان را به صورت برونسپاري انجام مي دهند.

-تهيه فرآيند جذب و استخدام منابع انساني

-تهيه فرآيند آموزش و توسعه منابع انساني

-تهيه فرآيند ارزيابي منابع انساني

-تدوين نظام حقوق و دستمزد

-پيشنهاد ساختارهاي مديريت تردد، مرخصي و مأموريت، درخواست خدمات

-تهیه ساختارهای مربوط به تشکیل تیم پروژه و تخصیص وظایف

-تهیه ساختارهای مربوط به پايش و ارزيابي عملكرد اعضاي تيم پروژه و به كارگيري شيوه هاي تشويقي/ تنبيهي براي بهبود عملكرد آنها

در يك سازمان پروژه محور،براي هر پروژه نيز لازم است در حوزه مديريت منابع انساني فعاليت‌هاي زير توسط افراد انجام شود:

-شناسايي مهارت‌ها و توانايي‌هاي لازم براي پروژه

-تشكيل تيم پروژه متناسب با نيازها و محدوديت هاي پروژه (محدوديت زماني و هزينه‌اي پروژه ، از عوامل اصلي تعيين اعضاي تيم پروژه است.)

-تعيين نقش‌ها و مسئوليت‌هاي هر يك از اعضاي تيم پروژه و تهيه ماتريس واگذاري مسئوليت

-تعيين روش‌هاي ارتباطي ميان اعضاي تيم پروژه و برگزاري جلسات منظم هماهنگي ميان آنها

-ارائه آموزش هاي لازم متناسب با پروژه براي اعضاي تيم پروژه

-مشخص كردن فعاليت‌هاي مرتبط با هر يك از اعضاي تيم پروژه (با توجه به ساختار شكست كار و توانايي اعضاي تيم پروژه)

-پايش و ارزيابي عملكرد اعضاي تيم پروژه و به كارگيري شيوه هاي تشويقي/ تنبيهي براي بهبود عملكرد آنها

مديريت ريسك پروژه:

– تهیه فرآیند و فرم‌هایی مربوط به شناسايي وضعيت هاي غير قطعي كه بر اهداف پروژه تأثير مي گذارند. (شناسايي و دسته بندي ريسكهاي پروژه)

– تهیه فرآیند و فرم‌هایی مربوط به تحليل كمي و كيفي ريسك هاي شناسايي شده،و اولويت بندي آنها

– مشخص كردن نحوه پاسخگويي به ريسك هاي شناسايي شده ، تهيه برنامه ي واكنش به ريسك و به روز كردن آن

– تهیه برنامه پاسخ به ریسک

– پايش و كنترل نحوه ي اجراي برنامه واكنش به ريسك

مدیریت مستندات:

– تهيه ساختارهاي فهرست مدارك

– تهيه فرآيند تهيه، كنترل و ارسال مستندات

– تهيه ساختار‌هاي ثبت و جستجوي مستندات

مدیریت :HSE

– تهيه فرآيندهاي ارزيابي ريسك پروژه‌ها و ساير فعاليتهاي سازمان

– تهيه شاخص‌هاي عملكردي واحدها/ شركتهاي تابعه و فرآيندهاي بازنگري آنها

– تهيه روش‌ها، دستورالعمل‌ها و رويكرد هر واحد به HSE