شما اینجا هستید: خانه » خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه

خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه

خدمات برنامه‌ريزي و كنترل پروژه شامل موارد زير است :

 برنامه ريزي

تهيه و کنترل برنامه زمانبندي تفصيلي پروژه شامل:

-تهيه ساختار شکست كار

-شناسایي فعاليت‌ها

-تعيين اوزان هريك از فعاليت‌ها

-تعريف روابط بين فعاليت‌ها

-زمان‌هاي شروع و پايان و مدت زمان انجام فعاليت‌ها با توجه به برنامه‌هاي زمانبندي مصوب پروژه و براساس اطلاعات ماخوذه از تيم پروژه.

-تحليل و کنترل برنامه زمانبندي تهيه شده و اعلام وضعيت برنامه به تيمهاي كاري در مقايسه با چارچوب قرارداد و پيشنهاد راهكار به تيم پروژه.

 كنترل

-پيگيري تعهدات مطرح شده در جلسات، جمع‌آوري و تدوين بانك اطلاعاتي صورتجلسات و خلاصه مذاكرات

-هماهنگي با مسئولين برنامه‌ريزي و كنترل پروژه اركان اجرايي و مديريتي پروژه‌ در خصوص برنامه زمانبندي و گزارشهاي ادواري پيشرفت و فرمتهاي مربوطه

-اعلام نياز به تشكيل جلسات ادواري بررسي موانع و مشكلات پروژه‌ها و تصميم‌گيري در خصوص راهكارها به دفتر امور پروژه‌ها و حضور در جلسه براي ارائه گزارش مربوطه

-تهيه و تدوين گزارشات پيشرفت پروژه

-بررسي و ارائه وضعيت پيشرفت فيزيكي مطالعات و طراحي هريك از گروه‌هاي كاري

-به هنگام سازي برنامه زمانبندي پروژه بر اساس سطوح مناسب WBS

-بررسي و ارائه منحني‌هاي پيشرفت فيزيكي پروژه (S-Curve)

-اعلام ليست فعاليت‌هاي انجام شده در دوره‌ گذشته

-اعلام ليست فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده براي هريك از اركان پروژه در دوره‌هاي آتي

-اعلام ليست فعاليت‌هاي بحراني

-اعلام ليست فعاليت‌هاي داراي تأخير با ذكر دلايل تأخير و ارائه راهكار پيشنهادي براي جبران تأخيرات به وجود آمده

-ثبت مراحل پيشرفت واقعي مطالعات و طراحي پروژه و مستندات مربوطه در برنامه زمانبندي (وارد نمودن تاريخهاي شروع و پايان واقعي فعاليتها و ثبت سوابق ارسال و دريافت تأييدات)

-تحليل‌ وضعيت فعلي پروژه و بررسي تأثير پيشرفت فعلي پروژه بر زمان خاتمه پروژه

-تهيه گزارش پيشرفت پروژه